Bài 1 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5


Tính:Bài 1 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5

Tính: 

a)               b)              c) 

Hướng dẫn giải:

a) 42,7       b) 37,46          c) 31,554