Bài 1 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5


Tính:a) 15,32 + 41,69 + 8,44;b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Hướng dẫn giải:

a)                   b)