Bài 1 trang 19 sgk hóa học 9


Có những chất

1. Có những chất: CuO, BaClZn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:

a) chất khí cháy được trong không khí ?

b) Dung dịch có màu xanh lam /

c) chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit ?

d) dung dịch không màu và nước ?

Viết tất cả các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Khí cháy được trong không khí là hiđro

                         Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2

                         Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II)

                                  CuO  + 2HCl → CuCl2 + H2O

                                  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

c) Chất kết tủa trắng không tan trong nước và axit là BaSO4

                               BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

d) Dung dịch không màu là muối kẽm.

                              ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

                              ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu