Bài 1 trang 174 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


1. a) Cho f(x) =

1. a) Cho f(x) = (x + 10). Tính f"(2).

    b) Cho f(x) = sin 3x. Tính f"\( \left ( -\frac{\pi }{2} \right )\) , f"(0), f"\( \left ( \frac{\pi }{18} \right )\).

Lời giải:

a) Ta có f'(x) = 6(x + 10)'.(x + 10)5,

f"(x) = 6.5(x + 10)'.(x + 10)4 = 30.(x + 10)4.

Suy ra f''(2) = 30.(2 + 10)4  = 622 080.

b) Ta có  f'(x) = (3x)'.cos3x = 3cos3x,

             f"(x) = 3.[-(3x)'.sin3x] = -9sin3x.

Suy ra f"\( \left ( -\frac{\pi }{2} \right )\) =  -9sin\( \left ( -\frac{3\pi }{2} \right )\) = -9;

          f"(0) = -9sin0 = 0;

          f"\( \left ( \frac{\pi }{18} \right )\) = -9sin\( \left ( \frac{\pi }{6} \right )\) = \( -\frac{9}{2}\).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu