Bài 1, bài 3, bài 4 trang 163 sgk toán lớp 1


Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu).

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

34 + 42                          76 - 42                          52 + 47

42 + 34                          76 - 34                          47 + 52

Bài 3: 

30 + 6......6 + 30

45 + 2.....3 + 45    

55......50 + 4

Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

34 + 42 = 76                        76 - 42 = 34                       52 + 47 = 97 

42 + 34 = 76                        76 - 34 = 42                       47 + 52 = 97 

Bài 3:

30 + 6 = 6 + 30

45 + 2 < 3 + 45    

55 > 50 + 4

Bài 4:

6 + 12 = 19. s

31 + 10 = 41. đ

21 + 22 = 42. s

15 + 2 = 17. đ

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan