Bài 1, bài 2, bài 4 trang 139 sgk toán lớp 1


Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết số,Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Bài 1: Viết số:

Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín.

Bài 2: Viết số:

Bài 2: Viết số:

Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín., bảy mươi.

Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s

a) Ba mươi sáu viết là 306.

Ba mươi sáu viết là 36.

b) 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị.

54 gồm 5 và 4.

Bài giải:

Bài 1: 

Các số là: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Bài 2:

Các số là: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Bài 4:

a) 

Ba mươi sáu viết là 306. s

Ba mươi sáu viết là 36.  đ

b) 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị.  đ

54 gồm 5 và 4.  s

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan