Bài 1, bài 2, bài 3 trang 42 sgk toán lớp 1


Bài 1: Số ? Bài 2: So sánh, Bài 3: Số ?

Bài 1: Số ?

                        

Hình 1                         Hình 2                                  Hình 3

             

Hình 4                                               Hình 5

Bài 2:  

4....5                   2....5                  8.....10                    7......7                   3.....2

7....5                   4.....4                10.....9                     7......9                   1.....0

Bài 3: Số  ?

.....< 1                 ....> 9                3 < ..... < 5

Bài giải:

Bài 1: 

Hình 1: Viết số 1 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 2 rồi viết số 3 vào ô trống.

Hình 3: Viêt số 9 vào ô trống.

Hình 4: Viết lần lượt các số 0, 2, 3.

Hình 5. Viết lần lượt các số 8, 6.

Bài 2:

4 < 5                   2 < 5                  8 < 10                    7 = 7                   3 > 2

7 > 5                   4 = 4                10 > 9                    7 = 9                     1 > 0

Bài 3:

0 < 1          10 > 9                3 < 4 < 5

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan