Bài 1, bài 2, bài 3 trang 117, 118 sgk toán lớp 1


Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng,Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 ban, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ?

Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?

Tóm tắt                                                         Bài giải:

An có           :...quả bóng                          Cả hai bạn có:

Bình có         :...quả bóng                          ................... = .... (quả bóng)

Cả hai bạn có:....quả bóng ?                                   Đáp số:...quả bóng.

Bài 2: Lúc đầu tổ em có 6 ban, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

Tóm tắt:                                                       Bài giải:

Có           :.....bạn                  .................................................

Thêm       :...bạn                    .................................................

Có tất cả :....ban ?                                        Đáp số:.....bạn

Bài 3: Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ?

Tóm tắt:                                                     

Dưới ao      :....con vịt               

Trên bờ     :....con vịt

Có tất cả   :...con vịt

Bài giải:

......................................

.....................................

                    .................

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt                                                         Bài giải:

An có           : 4 quả bóng                          Cả hai bạn có:

Bình có         : 3 quả bóng                          4 + 3  = 7 (quả bóng)

Cả hai bạn có:....quả bóng ?                                   Đáp số: 7 quả bóng.

Bài 2:

Tóm tắt:                                                       Bài giải:

Có           : 6 bạn                       Tổ em có số bạn là:

Thêm       : 3 bạn                       6 + 3 = 9 (bạn)

Có tất cả :....bạn ?                                        Đáp số: 9 bạn

Bài 3:

Tóm tắt:

Dưới ao      :  5 con vịt               

Trên bờ     :  4 con vịt

Có tất cả   :...con vịt ?

Bài giải:

Số vịt là:

5 + 4 = 9 (con vịt)

Đáp số: 9 con vịt