Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 59 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính.

Bài 1: Tính:

2 - 1 =                    3 - 2 =                        4 - 3 =                        5 - 4 =

3 - 1 =                    4 - 2 =                        5 - 3 = 

4 - 1 =                    5 - 2 =

5 - 1 = 

Bài 2: Tính:

5 - 1 =                1 + 4 =                2 + 3 =

5 - 2 =                4 + 1 =                3 + 2 =

5 - 3 =                5 - 1 =                5 - 2 =

5 - 4 =                5 - 4 =                5 - 3 =

Bài 3: Tính:

                                       

a.                    b.                    c.                  d.               đ.                    e.

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                    b) 

Bài giải:

Bài 1:

2 - 1 = 1                  3 - 2 = 2                      4 - 3 = 1                       5 - 4 = 1 

3 - 1 = 2                  4 - 2 = 2                      5 - 3 = 2

4 - 1 = 3                  5 - 2 = 3

5 - 1 = 4

Bài 2:

5 - 1 = 4              1 + 4 = 5             2 + 3 = 5

5 - 2 = 3              4 + 1 = 5             3 + 2 = 5

5 - 3 = 2              5 - 1 = 4              5 - 2 = 3

5 - 4 = 1              5 - 4 = 1              5 - 3 = 2

Bài 3:

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 4.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 2.

e. Kết quả bằng 3.

Bài 4:

a) 5 - 2 = 3.           b).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan