Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk toán lớp 1


Bài 1: Viết số.

Bài 1: Viết số:

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Bài 2: Tính:

a) 4 + 2 =                    10 - 6 =                     3 + 4 =                    14 + 4 =

    8 - 5 =                    19 + 0 =                     2 + 8 =                    18 - 5 =

   3 + 6 =                     17 - 6 =                     10 - 7 =                   12 + 7 =

b) 

                

a.              b.              c.               d.              e.               f.

Bài 3: 

35....42                     90....100                 38...30 + 8

87... 85                     69....60                   46...40 + 5

63....36                     50....50                   94...90 + 5

Bài 3: Một băng giấy dài 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng - ti- mét ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Bài 2:

a) 4 + 2 = 6                    10 - 6 = 4                   3 + 4 = 7                   14 + 4 = 18

    8 - 5 = 3                    19 + 0 = 19                 2 + 8 = 10                  18 - 5 = 13

   3 + 6 = 9                    17 - 6 = 11                 10 - 7 = 3                   12 + 7 = 19

b)

a. Kết quả bằng 89.

b.  Kết quả bằng 50.

c.  Kết quả bằng 77.

d.  Kết quả bằng 72.

e.  Kết quả bằng 68.

f.  Kết quả bằng 52.

Bài 3:

35 < 42                     90 < 100                 38 = 30 + 8

87 > 85                     69 > 60                   46  > 40 + 5

63 > 36                     50 = 50                   94  < 90 + 5

Bài 4:

Số xăng-ti-mét băng giấy còn lại dài là:

75 - 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.