Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Tính,Bài 4:so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

1 + 1 =                      2 + 1 =                 3 + 1 =                       4 + 1 = 

1 + 2 =                      2 + 2 =                 3 + 2 =

1 + 3 =                      2 + 3 =

1 + 4 = 

Bài 2: Tính:

                                         

a.               b.                    c.                   d.                     đ.                   e.

Bài 3: Tính:

2 + 1 + 1 =                  3 + 1 + 1 =                        1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =                  1 + 3 + 1 =                        2 + 2 + 1 =

Bài 4: 

3 + 2 ...5                        4.....2 + 1                            2 + 3 ....3 + 2

3 + 1 ...5                        4 ....2 + 3                            1 + 4.....4 + 1

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a)           b) 

Bài giải:

Bài 1:

1 + 1 =  2                   2 + 1 = 3              3 + 1 = 4                    4 + 1 = 5

1 + 2 =  3                   2 + 2 = 4                3 + 2 = 5

1 + 3 =  4                    2 + 3 = 5

1 + 4 =  5

Bài 2:

Hình a. Kết quả bằng 4.

Hình b. Kết quả bằng 5.

Hình c. Kết quả bằng 5.

Hình d. Kết quả bằng 5.

Hình đ. Kết quả bằng 5.

Hình e. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

2 + 1 + 1 = 4                3 + 1 + 1 = 5                   1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4               1 + 3 + 1 = 5                    2 + 2 + 1 = 5

Bài 4:

3 + 2  =  5                        4 > 2 + 1                            2 + 3 = 3 + 2

3 + 1  < 5                        4  < 2 + 3                            1 + 4 = 4 + 1

Bài 5:

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5.