Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 sgk Toán 3

Bình chọn:
2.9 trên 7 phiếu

Bài 1 tính nhẩm, bài 2 đặt tính rồi tính, bài 3 giải bài toán dựa vào tóm tắt...

Bài 1. Tính nhẩm:

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

352 + 416;     732 – 511 ;     418 + 201 ;    395 – 44.

Bài 3.Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Bài 4.  Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư  là bao nhiêu ?

Bài 5. Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Bài làm:

Bài 1:

400 + 300 = 700                  500 + 40 = 540                   

700 – 300 = 400                   540 – 40 = 500                  

700 – 400 = 300                   540 – 500 = 40                

 

100 + 20 + 4 = 124

300 + 60 + 7 = 367

800 + 10 + 5 = 815

Bài 2:

Bài 3:

Số học sinh khối lớp  Hai là :

245 – 32 = 213 ( học sinh).

Đáp số 213 học sinh

Bài 4.

Giá tiền một tem thư là :

200 + 600 = 800 ( đồng).

Bài 5

Có thế lập được các phép tính như sau :

315 + 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40 +  315  = 355                                    355 – 315  = 40

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan