Lý thuyết cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)


Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số...

Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số ta làm như sau:

+ Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

 + Tính: Thực hiện tính từ phải sang trái.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay