Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 77 trang 78 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 tính giá trị của biểu thức

+ Kiến thức cần nhớ

32 + 17 ; 45 x 2; 9 x 8… là các biểu thức

32 + 17 = 49. Giá trị của biểu thức 32 + 17 là 49

+ Bài tập

1.Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)

Mẫu : 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 +  10 là 294

a)    125 + 18

b)    161 – 150

c)     12  x 4

d)    48 : 2

Giải

a) 125 + 18 = 143

Giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143

b) 161 – 150 = 11

Giá trị của biểu thức 161 – 150 là 11

c) 12 x 4 = 84

Giá trị của  biểu thức là 84

d) 48 : 2 = 24

Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24.

2.