Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 77 trang 78 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 tính giá trị của biểu thức

A. Kiến thức cần nhớ

\(32 + 17 ; 45 \times 2; 9 \times 8\)… là các biểu thức

\(32 + 17 = 49\). Giá trị của biểu thức \(32 + 17\) là \(49\)

B. Bài tập

Bài 1.Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)

Mẫu : \(284 + 10 = 294\)

Giá trị của biểu thức \(284 +  10\) là \(294\)

a)   \( 125 + 18\)

b)    \(161 – 150\)

c)    \( 21  \times 4\)

d)    \( 48 : 2\)

Giải

a) \(125 + 18 = 143\)

Giá trị của biểu thức \(125 + 18\) là \(143\)

b) \(161 – 150 = 11\)

Giá trị của biểu thức \(161 – 150\) là \(11\)

c) \(21 \times 4 = 84\)

Giá trị của  biểu thức \(21 \times 4\) là \(84\)

d) \(48 : 2 = 24\)

Giá trị của biểu thức \(48 : 2\) là \(24\).

Bài 2. 

 

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan