Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 137 trang 149 sgk Toán 3


Bài 1 viết số thích hợp bài 2 tìm x bài 3 Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày bài 4 xếp hình tam giác

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

3897; 3898;….;…;…;…

24686; 24687;…;…;…;…

99995; 99996;…;…;…;…

Giải

3897; 3898; 3899, 3900, 3901, 3902

24686; 24687; 24688; 24689; 24690; 24691

99995; 99996; 99997; 99998; 99990; 100000

Bài 2. Tìm x

a) X+ 1536 = 6924                      b) X – 636 = 5618

c) X  x 2 = 2826                           d)  X : 3 = 1628

Giải 

a) X + 1536 = 6924

X = 6924 - 1536

X = 5388

 b)  X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

c) X  x 2 = 2826

 X = 2826 : 2

X= 1413

d)  X : 3 = 1628

X = 1628 x 3

X= 4884

Bài 3. Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

Giải

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 1 ngày là:

315 : 3 = 105(m)

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 8 ngày là:

105 x 8 = 840 (m)

Bài 4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau. Hãy xếp thành hình dưới đây: