Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 03:15:49

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 137 trang 149 sgk Toán 3


Bài 1 viết số thích hợp bài 2 tìm x bài 3 Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày bài 4 xếp hình tam giác

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

3897; 3898;….;…;…;…

24686; 24687;…;…;…;…

99995; 99996;…;…;…;…

Giải

3897; 3898; 3899, 3900, 3901, 3902

24686; 24687; 24688; 24689; 24690; 24691

99995; 99996; 99997; 99998; 99990; 100000

Bài 2. Tìm \(x\)

a) \(x+ 1536 = 6924\)                      b) \(x – 636 = 5618\)

c) \(x\times 2 = 2826\)                           d)  \(x : 3 = 1628\)

Giải 

a) \(x + 1536 = 6924\)

\(x = 6924 - 1536\)

\(x = 5388\)

 b)  \(x – 636 = 5618\)

\(x = 5618 + 636\)

\(x = 6254\)

c) \(x\times 2 = 2826\)

 \(x = 2826 : 2\)

\(x= 1413\)

d)  \(x : 3 = 1628\)

\(x = 1628 \times 3\)

\(x= 4884\)

Bài 3. Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

Giải

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 1 ngày là:

315 : 3 = 105(m)

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 8 ngày là:

105 x 8 = 840 (m)

Bài 4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

loigiaihay.com

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay