Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu


Nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu

Nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu vì muốn lập lại chế độ đô hộ nước ta như trước. Lý Phật Tử biết ám mưu đó, không chịu khuất phục.