Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa ?


Nhận xét về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa

Nhận xét về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa : kiên cường, bất khuất, chiến đấu dũng cảm vì độc lập của dân tộc...

Bài viết liên quan