Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu ?


Nhận xét về chính sách của nhà Lương đối với Giao Châu

Nhận xét về chính sách của nhà Lương đối với Giao Châu : tàn bạo, mất lòng dân. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại chính quyền đô hộ.