Lý thuyết về các tập hợp số

Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu

Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu N

Lý thuyết về các tập hợp số

Tóm tắt kiến thức

1. Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu \(\mathbb N\)

\(\mathbb N=\left\{0, 1, 2, 3, ...\right\}\).

2. Tập hợp số nguyên, kí hiệu là \(\mathbb Z\)

\(\mathbb Z=\left\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\right\}\).

Tập hợp số nguyên gồm các phân tử là số tự nhiên và các phân tử đối của các số tự nhiên.

Tập hợp các số nguyên dương kí hiệu là \(\mathbb N^*\)

3. Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là \(\mathbb Q\)

\(\mathbb Q=\left\{\frac{a}{b} | a, b∈\mathbb Z, b≠0\right\}\)

Mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4. Tập hợp số thực, kí hiệu là \(\mathbb R\)

Một số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được gọi là một số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là \(\mathbb I\). Tập hợp số thực gồm các số hữ tỉ và các số vô tỉ.

\(\mathbb R = \mathbb Q ∪ \mathbb I\).

5. Một số tập hợp con của tập hợp số thực.

+ Đoạn \([a, b] =\left\{x ∈\mathbb R | a ≤ x ≤ b\right\}\) 

+ Khoảng \((a; b) =\left\{x ∈\mathbb R | a < x < b\right\}\) 

- Nửa khoảng \([a, b) = \left\{x ∈ \mathbb R |a ≤ x < b\right\}\)

- Nửa khoảng \((a, b] =\left\{x ∈\mathbb R | a < x ≤ b\right\}\) 

- Nửa khoảng \([a; +∞) = \left\{x ∈ \mathbb R| x ≥ a\right\}\)

- Nửa khoảng \((-∞; a] = \left\{x ∈\mathbb R | x ≤a\right\}\) 

- Khoảng \((a; +∞) =\left\{x ∈\mathbb R | x >a\right\}\) 

- Khoảng \((-∞; a) = \left\{x ∈\mathbb R| x<a\right\}\)

.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan