Lý thuyết Tỉ lệ thức


Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số

1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu  \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

 \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) \(; \frac{a}{c}= \frac{b}{d} ; \frac{b}{d} =\frac{c}{a} ; \frac{d}{c} = \frac{b}{a}\)                                                     

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu