Bài 46 trang 26 sgk toán 7 tập 1


Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Bài 46 Tìm x trong các tỉ lệ thức sau                                                                  

a) 

b) -0,52 : x = -9,36: 16,38

c) => 3,6x = -2.27 => 3,6x = -54 => x= -54:3,6=> x = -15

Lời giải:

a)  

b) 

 -0,52 : x = -9,36: 16,38 => -0,52 . 16,38 = x. (-9,36) => x = -8,5176: ( -9,36) => x = 0,91

c)  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu