Lý thuyết sóng cơ và sự truyền sóng cơ


Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

1. Sóng cơ

 + Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

 + Sóng ngang là sóng trong đó có các phần tử của môi trường  dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

 + Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

 + Biên độ sóng là biên độ dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua.

 + Chu kì T (hoặc tần số f) là chu kì hoặc tần số) dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua.

 + Tốc độ truyền sóng v là tốc độ truyền dao động trong môi trường.

 + Tần số sóng f là số lần dao động mà phần tử môi trường thực hiện trong 1 giây khi sóng truyền qua. Tần số có đơn vị là hec (Hz).

 + Bước sóng (λ) là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì:

                       λ = v.T = \(\frac{v}{f}\).

 + Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

2. Phương trình sóng

 + Phương trình dao động tại điểm O là uO = A.cosωt. Sau khoảng thời gian ∆t, dao động từ O truyền đến M cách O một khoảng x = v.∆t.

 + Phương trình dao động của phần tử môi trường tại điểm M bất kì có tọa độ x là:

         \(u_{M}(t)=A.cos\omega (t-\frac{x}{v})=A.cos2\pi \left (\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda } \right )\)           (1)

 Phương trình này cho biết li độ u của phần tử có tọa độ x vào thời điểm t.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..