Lý thuyết phép cộng các phân thức đại số


1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Qui tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

               \( \frac{A}{B}+\frac{C}{B}=\frac{A+C}{B}\)

2. Cộng phân thức có mẫu thức khác nhau

Qui tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức vừa tìm được.

               \( \frac{A}{B}+\frac{C}{D}=\frac{AD}{BD}+\frac{CB}{DB}=\frac{AD+BC}{BD}\)

3. Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:

- Giao hoán: \( \frac{A}{B}+\frac{C}{D}=\frac{C}{D}+\frac{A}{B}\)

- Kết hợp: \( (\frac{A}{B}+\frac{C}{D})+\frac{E}{F}=\frac{A}{B}+(\frac{C}{D}+\frac{E}{F})\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu