Lý thuyết một chục, tia số


10 đơn vị = 1 chục.

                     

Có 10 quả                                                    Có 10 que tính

Có 1 chục quả                                              Có 1 chục que tính

10 đơn vị = 1 chục

Tia số:

Bài 1: Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn:

                  

Hình 1            Hình 2              Hình 3             Hình 4            Hình 5

Bài giải:

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm tròn vào.

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm tròn vào.

Hình 3: Vẽ thêm 3 chấm tròn vào.

Hình 4: Vẽ thêm 4 chấm tròn vào.

Hình 5: Vẽ thêm 5 chấm tròn vào.