Chính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng


1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

1. Tập chép : CHỊ EM
2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?
Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :
- Trái nghĩa với riêng - chung
- Cùng nghĩa với leo -» trèo
- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau -» chậu
b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :
- Trái nghĩa với đóng -> mở
- Cùng nghĩa với vỡ -» bể
- Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi -> mũi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay