Câu 2 trang 127 SGK Công nghệ 11


Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.

Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.

Trả lời:

- Cuộn nguồn WN là cuộn dây stato của manhètô. Cuộn điều khiên WĐK được đặt ở vị trí sao cho khi tụ CT đầy điện thì cuộn WĐK cùng có điện áp dương cực đại.

- Bộ chia điện có cấu tạo gồm hai điôt thườn« để nắn dòng điện xoay chiều, một tụ điện và một điôt điều khiến. Đặc điểm của điôt điều khiến là chỉ mở khi được phân cực thuận và có điện áp dương đặt vào cực điểu khiên.