Bài C3 trang 76 sgk vật lí 6


Bài C3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?

Bài C3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải:

Không. Đoạn thẳng nằm ngang.