Bài C5 trang 76 sgk vật lí 6


Bài C5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Bài C5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1)............. nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2)...............

- 700C, 800C, 900C

- Thay đổi, không thay đổi

Hướng dẫn giải:

 (1) 800C

(2) Không thay đổi