Bài C1 trang 87 sgk vật lí 6


Bài C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình?

Bài C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C