Bài C7 trang 88 sgk vật lí 6


Bài C7. Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Bài C7. Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Lời giải:

Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đang sôi.