Bài C5 trang 87 sgk vật lí 6


Bài C5. Trong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) ai đúng, ai sai?

Bài C5. Trong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) ai đúng, ai sai?

Lời giải:

Bình đúng