Bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1


Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

56. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5;                          b) 6 . 6 . 6 . 3 . 2;

c) 2 . 2 . 2 . 3 . 3;                               d) 100 . 10 . 10 . 10.

Bài giải:

a)    56        b) 64 hay 24 . 34;                      c) 23 . 32;                  d) 105