Bài 63 trang 28 sgk toán 6 tập 1


Điền dấu "x" vào ô thích hợp

63. Điền dấu "x" vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a)      23 . 22 = 26

b)      23 . 22 = 25

c)      54 . 5 = 54

Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a)      23 . 22 = 26

X

b)      23 . 22 = 25

X

c)      54 . 5 = 54

X