Bài 44 trang 45 sgk toán 7 - tập 2


Cho hai đa thức:

Bài 44. Cho hai đa thức: P(x) = -5x3 - \(\frac{1}{3}\) + 8x4 + x
và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 - \(\frac{2}{3}\).

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

Hướng dẫn giải:

Ta có: P(x) = -5x3 - \(\frac{1}{3}\) + 8x4 + x2  và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 - \(\frac{2}{3}\).

Ta sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến như sau:

.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu