Bài 3 trang 65 sgk hóa học 8


Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

3. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2;

b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

Bài giải:

a) 1 mol phân tử CO2;               \(V_{CO_{2}}\) = 22,4 lít

2 mol phân tử H2;                     \(V_{H_{2}}\) = 2 . 22,4 = 44,8 lít

1,5 mol phân tử O2;                  \(V_{O_{2}}\) = 22,4 . 1,5 = 33,6 lít

b) 0,25 mol phân tử O2               \(V_{O_{2}}\) = 22,4 . 0,25 = 5,6 lít

 1,25 mol phân tử N2.                 \(V_{N_{2}}\) = 22,4 . 1,25 = 28 lít

Thể tích hỗn hợp:                      Vhh = 5,6 + 28 = 33,6 lít


>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu