Bài 3 trang 118 sgk đại số 10


Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38)...

3. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

                             (1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

                                                                   (2) Khu vực ngoài quốc doanh

                                                                   (3) Khu vực đầu tư nước ngoài

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000,                                         phân theo thành phần kinh kế (%).

Hướng dẫn.

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là: 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu