Bài 10 trang 71 sgk toán 6 tập 1


Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M

10. Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước:

"Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu thị các điểm B, C.

Bài giải:

Điểm B biểu thị 2km. Điểm C biểu thị -1km.