Bài 9 trang 71 sgk toán 6 tập 1


Tìm số đối của:

9. Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Bài giải:

số đối của +2, 5, -6, -1, -18 lần lượt là -2, -5, 6, 1, 18.