Bài 1, bài 2 Tiết 7 trang 8 sgk Toán 3


Bài 1: Tính , bài 2:Đặt tính rồi tính:

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

a)  542 - 318                              b)  727 - 272

     660 - 251                                       404 - 184

Bài giải:

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan