Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 68 trang 69 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Bài 1, 2 tính nhẩm bài 3 một công ty dự định xây 36 ngôi nhà bài 4 tìm số điền vào ô trống

Bài 1.Tính nhẩm:

a) \(9 \times 6 =\)        \(9 \times 7 =\)          \(9 \times 8 =\)           \( 9 \times 9 =\)

    \(54  : 9 =\)        \(63 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)          \( 81 : 9 =\)

b) \(18 : 9 =\)        \(27 : 9 =\)           \(36 : 9 =\)       \(45 : 9 =\)

    \(18 : 2 =\)         \(27 : 3 =\)           \(36 : 4 =\)      \(45 : 5 =\)

Giải:

\(9 \times 6 =     54\)    \(9 \times 7 = 63\)      \(9\times 8 = 72\)     \(9 \times 9 = 81\)

\(54  : 9 =  6 \)      \(63 : 9 =  7\)        \(72 : 9 =  8\)        \(81 : 9 = 9\)

\(18 : 9 =    2\)      \(27 : 9  = 3\)       \( 36 : 9 =  4\)        \(45 : 9 = 5\)

\(18 : 2 =    9\)        \(27 : 3 =  9\)       \(36 : 4 =  9\)      \(45 : 5 = 9\)

Bài 2. Số

Số bị chia

\(27\)

\(27\)

 

\(63\)

 

\(63\)

Số chia

\(9\)

 

\(9\)

 

\(9\)

\(9\)

thương

 

\(3\)

\(3\)

\(7\)

\(7\)

 

 Giải:

Số bị chia

\(27\)

\(27\)

\(27\)

\(63\)

\(63\)

\(63\)

Số chia

\(9\)

\(9\) 

\(9\)

\(9\)

\(9\)

\(9\)

thương

\(3\)

\(3\)

\(3\)

\(7\)

\(7\)

\(7\)

 Bài 3. Một công ty dự định xây \(36\) ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được \(\frac{1}{9}\) số nhà đó.Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Giải:

Số ngôi nhà đã xây là:

\(36 : 9 = 4\) (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

\(36 – 4 = 32\) (ngôi nhà ).

Bài 4. Tìm \(\frac{1}{9}\) ô vuông của mỗi hình

Giải:

Hình a có \(18\) ô vuông.Vậy \(\frac{1}{9}\) ô vuông của hình a là:

\(18 : 9 = 2\) (ô vuông)

Hình b có \(18\) ô vuông. Vậy \(\frac{1}{9}\) số ô vuông của hình b là:

\(18 : 9  = 2\) (ô vuông).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan