Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 149 trang 160 sgk Toán 3


Bài 1. Tính nhẩm bài 2 tính Bài 3. Xã xuân phương có 68700 cây quả Bài 4. Mua 5 cái compa phải trả 10000 đồng.

Bài 1. Tính nhẩm :

40000 + 30000 + 20000 =                  40000 + (30000+ 20000) =

60000 – 20000 – 10000 =                   60000 – (20000 + 10000) =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

40000 + 30000 + 20000 =    70000 + 20000 = 90000   

40000 + (30000+ 20000) =  40000 + 50000 = 90000

60000 – 20000 – 10000 =     40000 – 10000 = 30000

 60000 – (20000 + 10000) = 60000 – 30000 = 30000

Bài 2. Tính

Giải

Bài 3. Xã xuân phương có 68700 cây quả. Xã Xuân Hòa có nhiều hơn xã Xuân Phương 5200 cây ăn quả. Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hòa 4500 cây ăn  quả. Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả ?

Giải

Số cây ăn quả ở xã Xuân Hòa là :

68700 + 5200 =  73900 (cây)

Số cây ăn quả ở xã Xuân Mai là :

73900 – 4500 = 69400 (cây)

Bài 4. Mua 5 cái compa phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 3 cái compa cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ?

Giải

Giá tiền mỗi cái compa là :

10000 : 5 = 2000 (đồng)

Số tiền 3 cái compa là:18:12:00

2000 x 3 = 6000 (đồng)

loigiaihay.com