Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Bài 3. Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Bài 1. Tính nhẩm :

 9 x 4 =              9 x 2 =               9 x 5 =                9 x 10 =

9 x 1 =               9 x 7 =               9 x 8 =                0 x 9 =

9 x 3 =               9 x 6 =               9 x 9 =                9 x 0 =

Giải :

9 x 4 =  36                             9 x 2 =  18            

9 x 1 =   9                              9 x 7 =   63           

9 x 3 =  27                             9 x 6 =  54            

9 x 5 =   40                            9 x 10 = 90

9 x 8 =     72                          0 x 9 = 0

9 x 9 =     81                          9 x 0 = 0

Bài 2. Tính

9 x 6 + 17

9 x 3 x 2

9 x 7 – 25

9 x 9 : 9

Giải :

 9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71

9 x 3 x 2 = 27 x 2 = 54

9 x 7 – 25 = 63 – 25 = 38

9 x 9 : 9 = 81 : 9 = 9

Bài 3. Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Giải :

Số học sinh của lớp 3B là :

8   x 3 = 27 (bạn)

Bài 4. Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

9

18

27

   

54

   

81

 

 Giải :

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan