Việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?


Thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

 Việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa :
- Thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.
- Chế độ đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta chấm dứt về danh nghĩa.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu