Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?


Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm :
- Biết trước âm mưu xâm lược nước ta của Nam Hán nên đề phòng.
- Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Bài viết liên quan