Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 98 trang 100 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhơ bài 1 bài 2 điền dấu thích hợp vào ô trống bài 3 tìm số lớn nhất

Kiến thức cần nhớ

Trong hai số:

+ Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn

+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn

Nếu hai số có cùng chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

+ Giải bài tập

Bài 1. Điền dấu < , > = vào ô trống

a) 1942….998                           b)  9650…9651

    1999…2000                               9156….6951

    6742….6722                              1965….1956

    900 + 9…9009                           6591…6591

Giải

a) 1942 > 998                          b)  9650 < 9651

1999 < 2000                            9156 > 6951

6742 > 6722                           1965  > 1956

900 + 9 < 9009                      6591 = 6591

Bài 2. Điền dấu < , > = vào ô trống

a)1 km ..985m                          b)60 phút…1 giờ

600 cm…6m                             50 phút….1 giờ

797mm…1m                            70 phút…1 giờ

Giải

a) 1 km > 985 m (vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m)

600 cm = 6 m

979 mm < 1 m (vì 1 m = 1000 mm, mà 797 mm < 1000 mm)

b) 60 phút = 1 giờ

50 phút < 1 giờ

70 phút > 1 giờ

Bài 3. Tìm số lớn nhất trong các số : 4375, 4735, 4537, 4753

Tìm số bé nhất trong các số : 6091, 6190, 6901, 6019

Giải

Số lớn nhất trong các số đã cho là 4753

Số bé nhất trong các số đã cho là 6019

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan