Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 98 trang 100 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhơ bài 1 bài 2 điền dấu thích hợp vào ô trống bài 3 tìm số lớn nhất

A. Kiến thức cần nhớ

Trong hai số:

+ Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn

+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn

Nếu hai số có cùng chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

B. Bài tập

Bài 1. Điền dấu < , > = vào ô trống

a) 1942….998                           b)  9650…9651

    1999…2000                               9156….6951

    6742….6722                              1965….1956

    900 + 9…9009                           6591…6591

Giải

a) 1942 > 998                          b)  9650 < 9651

1999 < 2000                            9156 > 6951

6742 > 6722                           1965  > 1956

900 + 9 < 9009                      6591 = 6591

Bài 2. Điền dấu < , > = vào ô trống

a)1 km ..985m                          b)60 phút…1 giờ

600 cm…6m                             50 phút….1 giờ

797mm…1m                            70 phút…1 giờ

Giải

a) 1 km > 985 m (vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m)

600 cm = 6 m

979 mm < 1 m (vì 1 m = 1000 mm, mà 797 mm < 1000 mm)

b) 60 phút = 1 giờ

50 phút < 1 giờ

70 phút > 1 giờ

Bài 3. Tìm số lớn nhất trong các số : 4375, 4735, 4537, 4753

Tìm số bé nhất trong các số : 6091, 6190, 6901, 6019

Giải

Số lớn nhất trong các số đã cho là 4753

Số bé nhất trong các số đã cho là 6019

loigiaihay.com