Bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 123 trang 129 sgk Toán 3


bài 2 muốn lát một căn phòng bài 3 một người đi bộ mỗi giờ đi được 4km bài 4 tính giá trị của biểu thức

Bài 2. Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát bền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ?

Giải

Số viên gạch lát nền mỗi căn phòng là :

2250 : 6 = 425 (viên)

Số viên gạch lát nền 7 căn phòng là :

425 x 7 = 2975 (viên)

Bài 3. Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4 km

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

..giờ

Quãng đường đi

4 km

..km

..km

…km

20km

Giải

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

..giờ

Quãng đường đi

4 km

8 km

16 km

12 km

20km

 

Bài 4. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức

a) 32 chia 8 nhân 3                  b)  45 nhân 2 nhân 5

c) 49 nhân 4 chia 7                 d)  234 chia 6 chia 3

Giải

a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12

b) 45 x 2  x 5 = 90 x 5 = 450

c) 49  x 4 : 7 = 196 : 7 = 28

d) 234 : 6 : 3 = 39  : 3 = 13