Project - trang 47 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tổng hợp bài tập phần Project - trang 47 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới.

1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups.

Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.

-      Discuss one type of pollution and its causes and effects on the natural environment and the health of the local people.

-      Find some pictures / photos to illustrate the pollution problem.

-      Write some practical advice on how to reduce this type of pollution.

Dịch:

-   Thảo luận một loại ô nhiễm và nguyên nhân, và tác động của nó lên môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân địa phương.

-   Tìm vài bức tranh Ihình ảnh để minh họa uấn đề ô nhiễm.

-   Viết ra vài lời khuyên về cách giảm loại ô nhiễm này.

Air pollution

Ho Chi Minh City is facing the air pollution. It comes from exhaust from factory, vehicle The air pollution influences the atmosphere and people’s respiration badly.

We should use public transportation more and plant more trees to reduce the air pollution.

Ô nhiễm không khí

Thanh Phố Hồ Chí Minh đang dối mặt với ô nhiễm không khí. Nó đến từ khí thải nhà máy, xe cộ. o nhiễm không khí ảnh hưởng xấu đến bầu không khí và sự hô hấp của con người.

Chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn và trồng nhiều cây hơn để giảm ô nhiễm không khí.

2. Prepare and give a presentation to your class.

Chuẩn bị và thuyết trình trước lớp

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 10 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan